Οι ανισότητες Hoelder και Μινκόφσκι σε μετρήσιμους χώρους.

Γεράσιμος Σταύρακας

Μαθηματική Επιθεώρηση (1996)

 • Issue: 45, page 20-29

How to cite

top

Γεράσιμος Σταύρακας. "Οι ανισότητες Hoelder και Μινκόφσκι σε μετρήσιμους χώρους.." Μαθηματική Επιθεώρηση (1996): 20-29. <http://eudml.org/doc/237437>.

@article{ΓεράσιμοςΣταύρακας1996,
author = {Γεράσιμος Σταύρακας},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {45},
pages = {20-29},
title = {Οι ανισότητες Hoelder και Μινκόφσκι σε μετρήσιμους χώρους.},
url = {http://eudml.org/doc/237437},
year = {1996},
}

TY - JOUR
AU - Γεράσιμος Σταύρακας
TI - Οι ανισότητες Hoelder και Μινκόφσκι σε μετρήσιμους χώρους.
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 1996
IS - 45
SP - 20
EP - 29
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237437
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.