Επί των τοπολογικών συμπληρωματικών ημί-επιμεριστικών συνδέσμων

Σωσάννα Παπαδοπούλου

Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας (1970)

 • Issue: 11B, page 11-69
 • ISSN: 0072-7466

How to cite

top

Σωσάννα Παπαδοπούλου. "Επί των τοπολογικών συμπληρωματικών ημί-επιμεριστικών συνδέσμων." Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας (1970): 11-69. <http://eudml.org/doc/237438>.

@article{ΣωσάνναΠαπαδοπούλου1970,
author = {Σωσάννα Παπαδοπούλου},
journal = {Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας},
language = {gre},
number = {11B},
pages = {11-69},
title = {Επί των τοπολογικών συμπληρωματικών ημί-επιμεριστικών συνδέσμων},
url = {http://eudml.org/doc/237438},
year = {1970},
}

TY - JOUR
AU - Σωσάννα Παπαδοπούλου
TI - Επί των τοπολογικών συμπληρωματικών ημί-επιμεριστικών συνδέσμων
JO - Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας
PY - 1970
IS - 11B
SP - 11
EP - 69
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237438
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.