Το θεώρημα του Taylor και εφαρμογές του στην κατασκευή λογαριθμικών πινάκων

Π. Δρακόπουλος

Μαθηματική Επιθεώρηση (1978)

 • Issue: 12, page 87-112

How to cite

top

Π. Δρακόπουλος. "Το θεώρημα του Taylor και εφαρμογές του στην κατασκευή λογαριθμικών πινάκων." Μαθηματική Επιθεώρηση (1978): 87-112. <http://eudml.org/doc/237439>.

@article{Π1978,
author = {Π. Δρακόπουλος},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {12},
pages = {87-112},
title = {Το θεώρημα του Taylor και εφαρμογές του στην κατασκευή λογαριθμικών πινάκων},
url = {http://eudml.org/doc/237439},
year = {1978},
}

TY - JOUR
AU - Π. Δρακόπουλος
TI - Το θεώρημα του Taylor και εφαρμογές του στην κατασκευή λογαριθμικών πινάκων
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 1978
IS - 12
SP - 87
EP - 112
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237439
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.