Αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών στα μαθηματικά με τη χρήση λογισμικών Ανοικτού Περιβάλλοντος

Σ. Φερεντίνος; Δ. Κοντογεώργος; Κ. Μαραγκός

Μαθηματική Επιθεώρηση (2003)

 • Issue: 60, page 90-107

How to cite

top

Σ. Φερεντίνος, Δ. Κοντογεώργος, and Κ. Μαραγκός. "Αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών στα μαθηματικά με τη χρήση λογισμικών Ανοικτού Περιβάλλοντος." Μαθηματική Επιθεώρηση (2003): 90-107. <http://eudml.org/doc/237443>.

@article{Σ2003,
author = {Σ. Φερεντίνος, Δ. Κοντογεώργος, Κ. Μαραγκός},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {60},
pages = {90-107},
title = {Αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών στα μαθηματικά με τη χρήση λογισμικών Ανοικτού Περιβάλλοντος},
url = {http://eudml.org/doc/237443},
year = {2003},
}

TY - JOUR
AU - Σ. Φερεντίνος
AU - Δ. Κοντογεώργος
AU - Κ. Μαραγκός
TI - Αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών στα μαθηματικά με τη χρήση λογισμικών Ανοικτού Περιβάλλοντος
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 2003
IS - 60
SP - 90
EP - 107
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237443
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.