Οι αλλαγές στισ πρακτικές αξιολόγησης των μαθητών και η επίδραση των νέων τεχνολογιών

Σ. Φερεντίνος; Σοφία Καλογρίδη; Ευαγγελία Καγκά

Ευκλείδης Γ (2005)

 • Issue: 63, page 31-46

How to cite

top

Σ. Φερεντίνος, Σοφία Καλογρίδη, and Ευαγγελία Καγκά. "Οι αλλαγές στισ πρακτικές αξιολόγησης των μαθητών και η επίδραση των νέων τεχνολογιών." Ευκλείδης Γ (2005): 31-46. <http://eudml.org/doc/237446>.

@article{Σ2005,
author = {Σ. Φερεντίνος, Σοφία Καλογρίδη, Ευαγγελία Καγκά},
journal = {Ευκλείδης Γ},
language = {gre},
number = {63},
pages = {31-46},
title = {Οι αλλαγές στισ πρακτικές αξιολόγησης των μαθητών και η επίδραση των νέων τεχνολογιών},
url = {http://eudml.org/doc/237446},
year = {2005},
}

TY - JOUR
AU - Σ. Φερεντίνος
AU - Σοφία Καλογρίδη
AU - Ευαγγελία Καγκά
TI - Οι αλλαγές στισ πρακτικές αξιολόγησης των μαθητών και η επίδραση των νέων τεχνολογιών
JO - Ευκλείδης Γ
PY - 2005
IS - 63
SP - 31
EP - 46
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237446
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.