Ο θείος Βάνιας και η αναγωγή στη μονάδα

Β. Πολυδούρης

Ευκλείδης Α (1989-1990)

 • Issue: 3, page 14-16

How to cite

top

Β. Πολυδούρης. "Ο θείος Βάνιας και η αναγωγή στη μονάδα." Ευκλείδης Α (1989-1990): 14-16. <http://eudml.org/doc/237452>.

@article{Β1989-1990,
author = {Β. Πολυδούρης},
journal = {Ευκλείδης Α},
language = {gre},
number = {3},
pages = {14-16},
title = {Ο θείος Βάνιας και η αναγωγή στη μονάδα},
url = {http://eudml.org/doc/237452},
year = {1989-1990},
}

TY - JOUR
AU - Β. Πολυδούρης
TI - Ο θείος Βάνιας και η αναγωγή στη μονάδα
JO - Ευκλείδης Α
PY - 1989-1990
IS - 3
SP - 14
EP - 16
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237452
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.