Μια παρατήρηση επί των μετρικών χώρων

Νικόλαος Κ. Αρτεμιάδης

Μαθηματική Επιθεώρηση (1977)

 • Issue: 5, page 47-51

How to cite

top

Νικόλαος Κ. Αρτεμιάδης. "Μια παρατήρηση επί των μετρικών χώρων." Μαθηματική Επιθεώρηση (1977): 47-51. <http://eudml.org/doc/237458>.

@article{ΝικόλαοςΚ1977,
author = {Νικόλαος Κ. Αρτεμιάδης},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {5},
pages = {47-51},
title = {Μια παρατήρηση επί των μετρικών χώρων},
url = {http://eudml.org/doc/237458},
year = {1977},
}

TY - JOUR
AU - Νικόλαος Κ. Αρτεμιάδης
TI - Μια παρατήρηση επί των μετρικών χώρων
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 1977
IS - 5
SP - 47
EP - 51
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237458
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.