Η διδακτική εργασία των μαθηματικών μέσα από τις διδακτικές και παιδαγωγικές αρχές

Δημήτριος Χριστόπουλος

Ευκλείδης Γ (1983)

 • Issue: 2, page 99-108

How to cite

top

Δημήτριος Χριστόπουλος. "Η διδακτική εργασία των μαθηματικών μέσα από τις διδακτικές και παιδαγωγικές αρχές." Ευκλείδης Γ (1983): 99-108. <http://eudml.org/doc/237472>.

@article{ΔημήτριοςΧριστόπουλος1983,
author = {Δημήτριος Χριστόπουλος},
journal = {Ευκλείδης Γ},
language = {gre},
number = {2},
pages = {99-108},
title = {Η διδακτική εργασία των μαθηματικών μέσα από τις διδακτικές και παιδαγωγικές αρχές},
url = {http://eudml.org/doc/237472},
year = {1983},
}

TY - JOUR
AU - Δημήτριος Χριστόπουλος
TI - Η διδακτική εργασία των μαθηματικών μέσα από τις διδακτικές και παιδαγωγικές αρχές
JO - Ευκλείδης Γ
PY - 1983
IS - 2
SP - 99
EP - 108
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237472
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.