Η έννοια του συνόλου επιλογής

Δημήτριος Βάθης

Ευκλείδης (1973-1974)

 • Issue: 10, page 13-14

How to cite

top

Δημήτριος Βάθης. "Η έννοια του συνόλου επιλογής." Ευκλείδης (1973-1974): 13-14. <http://eudml.org/doc/237473>.

@article{ΔημήτριοςΒάθης1973-1974,
author = {Δημήτριος Βάθης},
journal = {Ευκλείδης},
language = {gre},
number = {10},
pages = {13-14},
title = {Η έννοια του συνόλου επιλογής},
url = {http://eudml.org/doc/237473},
year = {1973-1974},
}

TY - JOUR
AU - Δημήτριος Βάθης
TI - Η έννοια του συνόλου επιλογής
JO - Ευκλείδης
PY - 1973-1974
IS - 10
SP - 13
EP - 14
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237473
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.