Τα σύγχρονα Μαθηματικά και τα Μαθηματικά στο σύγχρονο σχολείο.

A. Kolmogorov

Μαθηματική Επιθεώρηση (1981)

 • Issue: 23, page 84-89

How to cite

top

A. Kolmogorov. "Τα σύγχρονα Μαθηματικά και τα Μαθηματικά στο σύγχρονο σχολείο.." Μαθηματική Επιθεώρηση (1981): 84-89. <http://eudml.org/doc/237485>.

@article{A1981,
author = {A. Kolmogorov},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {23},
pages = {84-89},
title = {Τα σύγχρονα Μαθηματικά και τα Μαθηματικά στο σύγχρονο σχολείο.},
url = {http://eudml.org/doc/237485},
year = {1981},
}

TY - JOUR
AU - A. Kolmogorov
TI - Τα σύγχρονα Μαθηματικά και τα Μαθηματικά στο σύγχρονο σχολείο.
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 1981
IS - 23
SP - 84
EP - 89
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237485
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.