Χρήση του δενδροδιαγράμματος για τον υπολογισμό της πιθανότητας

Τ. Πολύδωρος

Ευκλείδης Α (1992-1993)

 • Issue: 7, page 32-33

How to cite

top

Τ. Πολύδωρος. "Χρήση του δενδροδιαγράμματος για τον υπολογισμό της πιθανότητας." Ευκλείδης Α (1992-1993): 32-33. <http://eudml.org/doc/237496>.

@article{Τ1992-1993,
author = {Τ. Πολύδωρος},
journal = {Ευκλείδης Α},
language = {gre},
number = {7},
pages = {32-33},
title = {Χρήση του δενδροδιαγράμματος για τον υπολογισμό της πιθανότητας},
url = {http://eudml.org/doc/237496},
year = {1992-1993},
}

TY - JOUR
AU - Τ. Πολύδωρος
TI - Χρήση του δενδροδιαγράμματος για τον υπολογισμό της πιθανότητας
JO - Ευκλείδης Α
PY - 1992-1993
IS - 7
SP - 32
EP - 33
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237496
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.