ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 1973

Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας (1973)

 • Issue: 14, page 200-213
 • ISSN: 0072-7466

How to cite

top

"ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 1973." Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας (1973): 200-213. <http://eudml.org/doc/237499>.

@article{Unknown1973,
journal = {Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας},
language = {gre},
number = {14},
pages = {200-213},
title = {ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 1973},
url = {http://eudml.org/doc/237499},
year = {1973},
}

TY - JOUR
TI - ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 1973
JO - Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας
PY - 1973
IS - 14
SP - 200
EP - 213
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237499
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.