Συμβολή στην προετοιμασία του δασκάλου των Μαθηματικών

Boris Gnedenko

Μαθηματική Επιθεώρηση (1977)

 • Issue: 5, page 113-139

How to cite

top

Boris Gnedenko. "Συμβολή στην προετοιμασία του δασκάλου των Μαθηματικών." Μαθηματική Επιθεώρηση (1977): 113-139. <http://eudml.org/doc/237503>.

@article{BorisGnedenko1977,
author = {Boris Gnedenko},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {5},
pages = {113-139},
title = {Συμβολή στην προετοιμασία του δασκάλου των Μαθηματικών},
url = {http://eudml.org/doc/237503},
year = {1977},
}

TY - JOUR
AU - Boris Gnedenko
TI - Συμβολή στην προετοιμασία του δασκάλου των Μαθηματικών
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 1977
IS - 5
SP - 113
EP - 139
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237503
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.