Μια μέθοδος υπολογισμού των ριζών ενός πολυωνύμου

Προκόπης Μαρκόπουλος

Μαθηματική Επιθεώρηση (1997)

 • Issue: 48, page 56-94

How to cite

top

Προκόπης Μαρκόπουλος. "Μια μέθοδος υπολογισμού των ριζών ενός πολυωνύμου." Μαθηματική Επιθεώρηση (1997): 56-94. <http://eudml.org/doc/237506>.

@article{ΠροκόπηςΜαρκόπουλος1997,
author = {Προκόπης Μαρκόπουλος},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {48},
pages = {56-94},
title = {Μια μέθοδος υπολογισμού των ριζών ενός πολυωνύμου},
url = {http://eudml.org/doc/237506},
year = {1997},
}

TY - JOUR
AU - Προκόπης Μαρκόπουλος
TI - Μια μέθοδος υπολογισμού των ριζών ενός πολυωνύμου
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 1997
IS - 48
SP - 56
EP - 94
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237506
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.