Παρατηρήσεις επί της Μελέτης: 'Μια νέα Αναγκαία Συνθήκη για την Ύπαρξη λύσης της Εξίσωσης x^p+y^p=z^p του Fermat'

Ι. Φερεντίνος-Νικολακόπουλος

Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας (1965)

 • Issue: 06IIB, page 356-357
 • ISSN: 0072-7466

How to cite

top

Ι. Φερεντίνος-Νικολακόπουλος. "Παρατηρήσεις επί της Μελέτης: "Μια νέα Αναγκαία Συνθήκη για την Ύπαρξη λύσης της Εξίσωσης x^p+y^p=z^p του Fermat"." Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας (1965): 356-357. <http://eudml.org/doc/237513>.

@article{Ι1965,
author = {Ι. Φερεντίνος-Νικολακόπουλος},
journal = {Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας},
language = {gre},
number = {06IIB},
pages = {356-357},
title = {Παρατηρήσεις επί της Μελέτης: "Μια νέα Αναγκαία Συνθήκη για την Ύπαρξη λύσης της Εξίσωσης x^p+y^p=z^p του Fermat"},
url = {http://eudml.org/doc/237513},
year = {1965},
}

TY - JOUR
AU - Ι. Φερεντίνος-Νικολακόπουλος
TI - Παρατηρήσεις επί της Μελέτης: "Μια νέα Αναγκαία Συνθήκη για την Ύπαρξη λύσης της Εξίσωσης x^p+y^p=z^p του Fermat"
JO - Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας
PY - 1965
IS - 06IIB
SP - 356
EP - 357
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237513
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.