Πίνακες και Γραμμικές Απεικονίσεις

Στραύρος Παπασταυρίδης

Ευκλείδης Γ (1984)

 • Issue: 5, page 3-12

How to cite

top

Στραύρος Παπασταυρίδης. "Πίνακες και Γραμμικές Απεικονίσεις." Ευκλείδης Γ (1984): 3-12. <http://eudml.org/doc/237518>.

@article{ΣτραύροςΠαπασταυρίδης1984,
author = {Στραύρος Παπασταυρίδης},
journal = {Ευκλείδης Γ},
language = {gre},
number = {5},
pages = {3-12},
title = {Πίνακες και Γραμμικές Απεικονίσεις},
url = {http://eudml.org/doc/237518},
year = {1984},
}

TY - JOUR
AU - Στραύρος Παπασταυρίδης
TI - Πίνακες και Γραμμικές Απεικονίσεις
JO - Ευκλείδης Γ
PY - 1984
IS - 5
SP - 3
EP - 12
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237518
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.