Η Αστρονομία στην Ελλάδα την περίοδο του Νεοελληνικού Διαφωτισμού. Μια σύντομη επισκόπηση.

Ν. Ματσόπουλος

Ευκλείδης Γ (1994)

 • Issue: 40-41, page 9-14

How to cite

top

Ν. Ματσόπουλος. "Η Αστρονομία στην Ελλάδα την περίοδο του Νεοελληνικού Διαφωτισμού. Μια σύντομη επισκόπηση.." Ευκλείδης Γ (1994): 9-14. <http://eudml.org/doc/237520>.

@article{Ν1994,
author = {Ν. Ματσόπουλος},
journal = {Ευκλείδης Γ},
language = {gre},
number = {40-41},
pages = {9-14},
title = {Η Αστρονομία στην Ελλάδα την περίοδο του Νεοελληνικού Διαφωτισμού. Μια σύντομη επισκόπηση.},
url = {http://eudml.org/doc/237520},
year = {1994},
}

TY - JOUR
AU - Ν. Ματσόπουλος
TI - Η Αστρονομία στην Ελλάδα την περίοδο του Νεοελληνικού Διαφωτισμού. Μια σύντομη επισκόπηση.
JO - Ευκλείδης Γ
PY - 1994
IS - 40-41
SP - 9
EP - 14
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237520
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.