Η σημασία της Αλγεβρικής Τοπολογίας για τα Μαθηματικά

Michael F. Atiyah

Μαθηματική Επιθεώρηση (1977)

 • Issue: 7, page 31-47

How to cite

top

Michael F. Atiyah. "Η σημασία της Αλγεβρικής Τοπολογίας για τα Μαθηματικά." Μαθηματική Επιθεώρηση (1977): 31-47. <http://eudml.org/doc/237521>.

@article{MichaelF1977,
author = {Michael F. Atiyah},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {7},
pages = {31-47},
title = {Η σημασία της Αλγεβρικής Τοπολογίας για τα Μαθηματικά},
url = {http://eudml.org/doc/237521},
year = {1977},
}

TY - JOUR
AU - Michael F. Atiyah
TI - Η σημασία της Αλγεβρικής Τοπολογίας για τα Μαθηματικά
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 1977
IS - 7
SP - 31
EP - 47
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237521
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.