Ο πύργος του Ανόι.

Κώστας Γαβρίλης; Μαίρη Γιαννακάκου

Ευκλείδης Α (1989-1990)

 • Issue: 3, page 4-9

How to cite

top

Κώστας Γαβρίλης, and Μαίρη Γιαννακάκου. "Ο πύργος του Ανόι.." Ευκλείδης Α (1989-1990): 4-9. <http://eudml.org/doc/237525>.

@article{ΚώσταςΓαβρίλης1989-1990,
author = {Κώστας Γαβρίλης, Μαίρη Γιαννακάκου},
journal = {Ευκλείδης Α},
language = {gre},
number = {3},
pages = {4-9},
title = {Ο πύργος του Ανόι.},
url = {http://eudml.org/doc/237525},
year = {1989-1990},
}

TY - JOUR
AU - Κώστας Γαβρίλης
AU - Μαίρη Γιαννακάκου
TI - Ο πύργος του Ανόι.
JO - Ευκλείδης Α
PY - 1989-1990
IS - 3
SP - 4
EP - 9
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237525
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.