Διαδικασίες διαμόρφωσης και υλοποίησης των προγραμμάτων για τα Μαθηματικά στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Α. Κυριαζής

Μαθηματική Επιθεώρηση (2002)

 • Issue: 57, page 67-78

How to cite

top

Α. Κυριαζής. "Διαδικασίες διαμόρφωσης και υλοποίησης των προγραμμάτων για τα Μαθηματικά στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.." Μαθηματική Επιθεώρηση (2002): 67-78. <http://eudml.org/doc/237528>.

@article{Α2002,
author = {Α. Κυριαζής},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {57},
pages = {67-78},
title = {Διαδικασίες διαμόρφωσης και υλοποίησης των προγραμμάτων για τα Μαθηματικά στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.},
url = {http://eudml.org/doc/237528},
year = {2002},
}

TY - JOUR
AU - Α. Κυριαζής
TI - Διαδικασίες διαμόρφωσης και υλοποίησης των προγραμμάτων για τα Μαθηματικά στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 2002
IS - 57
SP - 67
EP - 78
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237528
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.