Ένας τύπος υπολογισμού των γωνιών ενός ορθογωνίου δια των πλευρών του

Ευκλείδης (1974-1975)

 • Issue: 04, page 24-24

How to cite

top

"Ένας τύπος υπολογισμού των γωνιών ενός ορθογωνίου δια των πλευρών του." Ευκλείδης (1974-1975): 24-24. <http://eudml.org/doc/237536>.

@article{Unknown1974-1975,
journal = {Ευκλείδης},
language = {gre},
number = {04},
pages = {24-24},
title = {Ένας τύπος υπολογισμού των γωνιών ενός ορθογωνίου δια των πλευρών του},
url = {http://eudml.org/doc/237536},
year = {1974-1975},
}

TY - JOUR
TI - Ένας τύπος υπολογισμού των γωνιών ενός ορθογωνίου δια των πλευρών του
JO - Ευκλείδης
PY - 1974-1975
IS - 04
SP - 24
EP - 24
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237536
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.