Σκέψεις γύρω από το ρόλο της Αναπαράστασης στη διδασκαλία των Μαθηματικών

Ευγενία Κολέζα

Μαθηματική Επιθεώρηση (1994)

 • Issue: 41, page 33-69

How to cite

top

Ευγενία Κολέζα. "Σκέψεις γύρω από το ρόλο της Αναπαράστασης στη διδασκαλία των Μαθηματικών." Μαθηματική Επιθεώρηση (1994): 33-69. <http://eudml.org/doc/237540>.

@article{ΕυγενίαΚολέζα1994,
author = {Ευγενία Κολέζα},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {41},
pages = {33-69},
title = {Σκέψεις γύρω από το ρόλο της Αναπαράστασης στη διδασκαλία των Μαθηματικών},
url = {http://eudml.org/doc/237540},
year = {1994},
}

TY - JOUR
AU - Ευγενία Κολέζα
TI - Σκέψεις γύρω από το ρόλο της Αναπαράστασης στη διδασκαλία των Μαθηματικών
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 1994
IS - 41
SP - 33
EP - 69
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237540
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.