Το αναλυτικό Πρόγραμμα του μέλλοντος.

Νίκος Χρηστίδης

Μαθηματική Επιθεώρηση (1986)

 • Issue: 30, page 20-31

How to cite

top

Νίκος Χρηστίδης. "Το αναλυτικό Πρόγραμμα του μέλλοντος.." Μαθηματική Επιθεώρηση (1986): 20-31. <http://eudml.org/doc/237547>.

@article{ΝίκοςΧρηστίδης1986,
author = {Νίκος Χρηστίδης},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {30},
pages = {20-31},
title = {Το αναλυτικό Πρόγραμμα του μέλλοντος.},
url = {http://eudml.org/doc/237547},
year = {1986},
}

TY - JOUR
AU - Νίκος Χρηστίδης
TI - Το αναλυτικό Πρόγραμμα του μέλλοντος.
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 1986
IS - 30
SP - 20
EP - 31
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237547
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.