Η σημασία των Μαθηματικών στην ανάπτυξη της επιστημονικής και κοινωνικής σκέψης κατά την περίοδο της Νεοελληνικής Αναγέννησης

Γ. Καρράς

Ευκλείδης Γ (1994)

 • Issue: 40-41, page 1-8

How to cite

top

Γ. Καρράς. "Η σημασία των Μαθηματικών στην ανάπτυξη της επιστημονικής και κοινωνικής σκέψης κατά την περίοδο της Νεοελληνικής Αναγέννησης." Ευκλείδης Γ (1994): 1-8. <http://eudml.org/doc/237553>.

@article{Γ1994,
author = {Γ. Καρράς},
journal = {Ευκλείδης Γ},
language = {gre},
number = {40-41},
pages = {1-8},
title = {Η σημασία των Μαθηματικών στην ανάπτυξη της επιστημονικής και κοινωνικής σκέψης κατά την περίοδο της Νεοελληνικής Αναγέννησης},
url = {http://eudml.org/doc/237553},
year = {1994},
}

TY - JOUR
AU - Γ. Καρράς
TI - Η σημασία των Μαθηματικών στην ανάπτυξη της επιστημονικής και κοινωνικής σκέψης κατά την περίοδο της Νεοελληνικής Αναγέννησης
JO - Ευκλείδης Γ
PY - 1994
IS - 40-41
SP - 1
EP - 8
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237553
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.