Μαθηματικοπίηση: Ένα παράδειγμα Μαθηματικοποίησης ενός προβλήματος από την σύγχρονη τεχνική

Χρόνης Στράντζαλος

Μαθηματική Επιθεώρηση (1979)

 • Issue: 13, page 70-90

How to cite

top

Χρόνης Στράντζαλος. "Μαθηματικοπίηση: Ένα παράδειγμα Μαθηματικοποίησης ενός προβλήματος από την σύγχρονη τεχνική." Μαθηματική Επιθεώρηση (1979): 70-90. <http://eudml.org/doc/237554>.

@article{ΧρόνηςΣτράντζαλος1979,
author = {Χρόνης Στράντζαλος},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {13},
pages = {70-90},
title = {Μαθηματικοπίηση: Ένα παράδειγμα Μαθηματικοποίησης ενός προβλήματος από την σύγχρονη τεχνική},
url = {http://eudml.org/doc/237554},
year = {1979},
}

TY - JOUR
AU - Χρόνης Στράντζαλος
TI - Μαθηματικοπίηση: Ένα παράδειγμα Μαθηματικοποίησης ενός προβλήματος από την σύγχρονη τεχνική
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 1979
IS - 13
SP - 70
EP - 90
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237554
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.