Πολυπληθή και μεγάλης εκτάσεως σφαιρωτά αστρικά σμήνη στο γαλαξία Μεγάλο Νέφος του Μαγγελάνου (LMC).

Μηχαήλ Χρυσοβέργης

Μαθηματική Επιθεώρηση (2000)

 • Issue: 53, page 73-87

How to cite

top

Μηχαήλ Χρυσοβέργης. "Πολυπληθή και μεγάλης εκτάσεως σφαιρωτά αστρικά σμήνη στο γαλαξία Μεγάλο Νέφος του Μαγγελάνου (LMC).." Μαθηματική Επιθεώρηση (2000): 73-87. <http://eudml.org/doc/237556>.

@article{ΜηχαήλΧρυσοβέργης2000,
author = {Μηχαήλ Χρυσοβέργης},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {53},
pages = {73-87},
title = {Πολυπληθή και μεγάλης εκτάσεως σφαιρωτά αστρικά σμήνη στο γαλαξία Μεγάλο Νέφος του Μαγγελάνου (LMC).},
url = {http://eudml.org/doc/237556},
year = {2000},
}

TY - JOUR
AU - Μηχαήλ Χρυσοβέργης
TI - Πολυπληθή και μεγάλης εκτάσεως σφαιρωτά αστρικά σμήνη στο γαλαξία Μεγάλο Νέφος του Μαγγελάνου (LMC).
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 2000
IS - 53
SP - 73
EP - 87
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237556
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.