Η σημασία των Μαθηματικών και οι Νόμοι της Ανάπτυξής τους

Αντρέας Πούλος

Μαθηματική Επιθεώρηση (1984)

 • Issue: 28, page 42-49

How to cite

top

Αντρέας Πούλος. "Η σημασία των Μαθηματικών και οι Νόμοι της Ανάπτυξής τους." Μαθηματική Επιθεώρηση (1984): 42-49. <http://eudml.org/doc/237558>.

@article{ΑντρέαςΠούλος1984,
author = {Αντρέας Πούλος},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {28},
pages = {42-49},
title = {Η σημασία των Μαθηματικών και οι Νόμοι της Ανάπτυξής τους},
url = {http://eudml.org/doc/237558},
year = {1984},
}

TY - JOUR
AU - Αντρέας Πούλος
TI - Η σημασία των Μαθηματικών και οι Νόμοι της Ανάπτυξής τους
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 1984
IS - 28
SP - 42
EP - 49
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237558
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.