Άλγεβρα Boole και εκθετικά προβλήματα

Ι-Χ. Παναγιωτόπουλος; Β. Αλεξόπουλος

Μαθηματική Επιθεώρηση (1989)

 • Issue: 36, page 37-44

How to cite

top

Ι-Χ. Παναγιωτόπουλος, and Β. Αλεξόπουλος. "Άλγεβρα Boole και εκθετικά προβλήματα." Μαθηματική Επιθεώρηση (1989): 37-44. <http://eudml.org/doc/237559>.

@article{Ι1989,
author = {Ι-Χ. Παναγιωτόπουλος, Β. Αλεξόπουλος},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {36},
pages = {37-44},
title = {Άλγεβρα Boole και εκθετικά προβλήματα},
url = {http://eudml.org/doc/237559},
year = {1989},
}

TY - JOUR
AU - Ι-Χ. Παναγιωτόπουλος
AU - Β. Αλεξόπουλος
TI - Άλγεβρα Boole και εκθετικά προβλήματα
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 1989
IS - 36
SP - 37
EP - 44
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237559
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.