Συγκριτική Μελέτη για τη Προσσέγιση της Κανονικής Κατανομής

Παναγιώτης Γ. Μαυραγάνης

Μαθηματική Επιθεώρηση (1979)

 • Issue: 14, page 3-16

How to cite

top

Παναγιώτης Γ. Μαυραγάνης. "Συγκριτική Μελέτη για τη Προσσέγιση της Κανονικής Κατανομής." Μαθηματική Επιθεώρηση (1979): 3-16. <http://eudml.org/doc/237565>.

@article{ΠαναγιώτηςΓ1979,
author = {Παναγιώτης Γ. Μαυραγάνης},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {14},
pages = {3-16},
title = {Συγκριτική Μελέτη για τη Προσσέγιση της Κανονικής Κατανομής},
url = {http://eudml.org/doc/237565},
year = {1979},
}

TY - JOUR
AU - Παναγιώτης Γ. Μαυραγάνης
TI - Συγκριτική Μελέτη για τη Προσσέγιση της Κανονικής Κατανομής
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 1979
IS - 14
SP - 3
EP - 16
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237565
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.