Η Μαθηματική εκπαίδευση στο Αλληλοδιδακτικό σχολείο κατά τον 19ο αιώνα στην Ελλάδα

Μαρία Νικολάκη

Ευκλείδης Γ (2000)

 • Issue: 53-54, page 25-55

How to cite

top

Μαρία Νικολάκη. "Η Μαθηματική εκπαίδευση στο Αλληλοδιδακτικό σχολείο κατά τον 19ο αιώνα στην Ελλάδα." Ευκλείδης Γ (2000): 25-55. <http://eudml.org/doc/237573>.

@article{ΜαρίαΝικολάκη2000,
author = {Μαρία Νικολάκη},
journal = {Ευκλείδης Γ},
language = {gre},
number = {53-54},
pages = {25-55},
title = {Η Μαθηματική εκπαίδευση στο Αλληλοδιδακτικό σχολείο κατά τον 19ο αιώνα στην Ελλάδα},
url = {http://eudml.org/doc/237573},
year = {2000},
}

TY - JOUR
AU - Μαρία Νικολάκη
TI - Η Μαθηματική εκπαίδευση στο Αλληλοδιδακτικό σχολείο κατά τον 19ο αιώνα στην Ελλάδα
JO - Ευκλείδης Γ
PY - 2000
IS - 53-54
SP - 25
EP - 55
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237573
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.