Επίδραση των Γαλλικών Μαθηματικών στη Νεοελληνική Μαθηματική Παιδεία την περίοδο 1800-1840

Ν. Καστάνη

Ευκλείδης Γ (1994)

 • Issue: 40-41, page 111-136

How to cite

top

Ν. Καστάνη. "Επίδραση των Γαλλικών Μαθηματικών στη Νεοελληνική Μαθηματική Παιδεία την περίοδο 1800-1840." Ευκλείδης Γ (1994): 111-136. <http://eudml.org/doc/237580>.

@article{Ν1994,
author = {Ν. Καστάνη},
journal = {Ευκλείδης Γ},
language = {gre},
number = {40-41},
pages = {111-136},
title = {Επίδραση των Γαλλικών Μαθηματικών στη Νεοελληνική Μαθηματική Παιδεία την περίοδο 1800-1840},
url = {http://eudml.org/doc/237580},
year = {1994},
}

TY - JOUR
AU - Ν. Καστάνη
TI - Επίδραση των Γαλλικών Μαθηματικών στη Νεοελληνική Μαθηματική Παιδεία την περίοδο 1800-1840
JO - Ευκλείδης Γ
PY - 1994
IS - 40-41
SP - 111
EP - 136
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237580
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.