Μια άλλη προσέγγιση στις τετραγωνικές ρίζες.

Γιάννης Θωμαΐδης

Ευκλείδης Γ (1985)

 • Issue: 7, page 69-75

How to cite

top

Γιάννης Θωμαΐδης. "Μια άλλη προσέγγιση στις τετραγωνικές ρίζες.." Ευκλείδης Γ (1985): 69-75. <http://eudml.org/doc/237586>.

@article{ΓιάννηςΘωμαΐδης1985,
author = {Γιάννης Θωμαΐδης},
journal = {Ευκλείδης Γ},
language = {gre},
number = {7},
pages = {69-75},
title = {Μια άλλη προσέγγιση στις τετραγωνικές ρίζες.},
url = {http://eudml.org/doc/237586},
year = {1985},
}

TY - JOUR
AU - Γιάννης Θωμαΐδης
TI - Μια άλλη προσέγγιση στις τετραγωνικές ρίζες.
JO - Ευκλείδης Γ
PY - 1985
IS - 7
SP - 69
EP - 75
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237586
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.