ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ . Μαθηματική θεμελίωση των κοσμολογικών προτύπων

Θεοφάνης Γραμμένος

Μαθηματική Επιθεώρηση (1998)

 • Issue: 49-50, page 147-160

How to cite

top

Θεοφάνης Γραμμένος. "ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ . Μαθηματική θεμελίωση των κοσμολογικών προτύπων." Μαθηματική Επιθεώρηση (1998): 147-160. <http://eudml.org/doc/237587>.

@article{ΘεοφάνηςΓραμμένος1998,
author = {Θεοφάνης Γραμμένος},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {49-50},
pages = {147-160},
title = {ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ . Μαθηματική θεμελίωση των κοσμολογικών προτύπων},
url = {http://eudml.org/doc/237587},
year = {1998},
}

TY - JOUR
AU - Θεοφάνης Γραμμένος
TI - ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ . Μαθηματική θεμελίωση των κοσμολογικών προτύπων
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 1998
IS - 49-50
SP - 147
EP - 160
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237587
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.