Μια εφαρμογή της αναλυτικής γεωμετρίας εις την Ευκλείδιον

Μ. Μπουρλιούβας

Ευκλείδης (1973-1974)

 • Issue: 07, page 15-16

How to cite

top

Μ. Μπουρλιούβας. "Μια εφαρμογή της αναλυτικής γεωμετρίας εις την Ευκλείδιον." Ευκλείδης (1973-1974): 15-16. <http://eudml.org/doc/237590>.

@article{Μ1973-1974,
author = {Μ. Μπουρλιούβας},
journal = {Ευκλείδης},
language = {gre},
number = {07},
pages = {15-16},
title = {Μια εφαρμογή της αναλυτικής γεωμετρίας εις την Ευκλείδιον},
url = {http://eudml.org/doc/237590},
year = {1973-1974},
}

TY - JOUR
AU - Μ. Μπουρλιούβας
TI - Μια εφαρμογή της αναλυτικής γεωμετρίας εις την Ευκλείδιον
JO - Ευκλείδης
PY - 1973-1974
IS - 07
SP - 15
EP - 16
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237590
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.