Μαθηματικά μοντέλα φυσικών και κοινωνικών συστημάτων_

Δημήτρης Μάγειρας

Ευκλείδης (1973-1974)

 • Issue: 05, page 8-24

How to cite

top

Δημήτρης Μάγειρας. "Μαθηματικά μοντέλα φυσικών και κοινωνικών συστημάτων_." Ευκλείδης (1973-1974): 8-24. <http://eudml.org/doc/237597>.

@article{ΔημήτρηςΜάγειρας1973-1974,
author = {Δημήτρης Μάγειρας},
journal = {Ευκλείδης},
language = {gre},
number = {05},
pages = {8-24},
title = {Μαθηματικά μοντέλα φυσικών και κοινωνικών συστημάτων\_},
url = {http://eudml.org/doc/237597},
year = {1973-1974},
}

TY - JOUR
AU - Δημήτρης Μάγειρας
TI - Μαθηματικά μοντέλα φυσικών και κοινωνικών συστημάτων_
JO - Ευκλείδης
PY - 1973-1974
IS - 05
SP - 8
EP - 24
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237597
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.