Επι της ανισότητος και των διαγωνίων τετραπλεύρου

Δ. Βάθης

Ευκλείδης (1973-1974)

 • Issue: 01, page 32-33

How to cite

top

Δ. Βάθης. "Επι της ανισότητος και των διαγωνίων τετραπλεύρου." Ευκλείδης (1973-1974): 32-33. <http://eudml.org/doc/237600>.

@article{Δ1973-1974,
author = {Δ. Βάθης},
journal = {Ευκλείδης},
language = {gre},
number = {01},
pages = {32-33},
title = {Επι της ανισότητος και των διαγωνίων τετραπλεύρου},
url = {http://eudml.org/doc/237600},
year = {1973-1974},
}

TY - JOUR
AU - Δ. Βάθης
TI - Επι της ανισότητος και των διαγωνίων τετραπλεύρου
JO - Ευκλείδης
PY - 1973-1974
IS - 01
SP - 32
EP - 33
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237600
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.