Θέματα διαγωνισμών και εισαγωγικών εξετάσεων 1975

Μ. Ζήβας; Ι. Ιωαννίδης; Κ. Τεμπέλης; Δ. Παπαμικρούλης; Γ. Κομπότης

Ευκλείδης (1975-1976)

 • Issue: 1, page 1477-2177

How to cite

top

Μ. Ζήβας, et al. "Θέματα διαγωνισμών και εισαγωγικών εξετάσεων 1975." Ευκλείδης (1975-1976): 1477-2177. <http://eudml.org/doc/237602>.

@article{Μ1975-1976,
author = {Μ. Ζήβας, Ι. Ιωαννίδης, Κ. Τεμπέλης, Δ. Παπαμικρούλης, Γ. Κομπότης},
journal = {Ευκλείδης},
language = {gre},
number = {1},
pages = {1477-2177},
title = {Θέματα διαγωνισμών και εισαγωγικών εξετάσεων 1975},
url = {http://eudml.org/doc/237602},
year = {1975-1976},
}

TY - JOUR
AU - Μ. Ζήβας
AU - Ι. Ιωαννίδης
AU - Κ. Τεμπέλης
AU - Δ. Παπαμικρούλης
AU - Γ. Κομπότης
TI - Θέματα διαγωνισμών και εισαγωγικών εξετάσεων 1975
JO - Ευκλείδης
PY - 1975-1976
IS - 1
SP - 1477
EP - 2177
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237602
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.