Προσπάθεια Ερμηνείας Λαθών στον Αλγεβρικό Λογισμό

Γ. Σιγάλας

Ευκλείδης Γ (1991)

 • Issue: 29, page 102-111

How to cite

top

Γ. Σιγάλας. "Προσπάθεια Ερμηνείας Λαθών στον Αλγεβρικό Λογισμό." Ευκλείδης Γ (1991): 102-111. <http://eudml.org/doc/237604>.

@article{Γ1991,
author = {Γ. Σιγάλας},
journal = {Ευκλείδης Γ},
language = {gre},
number = {29},
pages = {102-111},
title = {Προσπάθεια Ερμηνείας Λαθών στον Αλγεβρικό Λογισμό},
url = {http://eudml.org/doc/237604},
year = {1991},
}

TY - JOUR
AU - Γ. Σιγάλας
TI - Προσπάθεια Ερμηνείας Λαθών στον Αλγεβρικό Λογισμό
JO - Ευκλείδης Γ
PY - 1991
IS - 29
SP - 102
EP - 111
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237604
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.