Ασκήσεις που προτείνουμε Για το σύνολο των ρητών αριθμών

Κ. Γαβρίλης; Φ. Καβουκόπουλος; Π. Χριστοφόρου

Ευκλείδης Α (1986-1987)

 • Issue: 1, page 19-21

How to cite

top

Κ. Γαβρίλης, Φ. Καβουκόπουλος, and Π. Χριστοφόρου. "Ασκήσεις που προτείνουμε Για το σύνολο των ρητών αριθμών." Ευκλείδης Α (1986-1987): 19-21. <http://eudml.org/doc/237612>.

@article{Κ1986-1987,
author = {Κ. Γαβρίλης, Φ. Καβουκόπουλος, Π. Χριστοφόρου},
journal = {Ευκλείδης Α},
language = {gre},
number = {1},
pages = {19-21},
title = {Ασκήσεις που προτείνουμε Για το σύνολο των ρητών αριθμών},
url = {http://eudml.org/doc/237612},
year = {1986-1987},
}

TY - JOUR
AU - Κ. Γαβρίλης
AU - Φ. Καβουκόπουλος
AU - Π. Χριστοφόρου
TI - Ασκήσεις που προτείνουμε Για το σύνολο των ρητών αριθμών
JO - Ευκλείδης Α
PY - 1986-1987
IS - 1
SP - 19
EP - 21
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237612
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.