Οι θεμελιακές μαθηματικές έννοιες των δυο ένα. Στη ροή της διαλεκτικής πορείας της ανθρώπινης Σκέψης.

Διονύσης Λιβέρης

Μαθηματική Επιθεώρηση (1980)

 • Issue: 17, page 100-116

How to cite

top

Διονύσης Λιβέρης. "Οι θεμελιακές μαθηματικές έννοιες των δυο ένα. Στη ροή της διαλεκτικής πορείας της ανθρώπινης Σκέψης.." Μαθηματική Επιθεώρηση (1980): 100-116. <http://eudml.org/doc/237623>.

@article{ΔιονύσηςΛιβέρης1980,
author = {Διονύσης Λιβέρης},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {17},
pages = {100-116},
title = {Οι θεμελιακές μαθηματικές έννοιες των δυο ένα. Στη ροή της διαλεκτικής πορείας της ανθρώπινης Σκέψης.},
url = {http://eudml.org/doc/237623},
year = {1980},
}

TY - JOUR
AU - Διονύσης Λιβέρης
TI - Οι θεμελιακές μαθηματικές έννοιες των δυο ένα. Στη ροή της διαλεκτικής πορείας της ανθρώπινης Σκέψης.
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 1980
IS - 17
SP - 100
EP - 116
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237623
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.