Πειραματική Διδασκαλία των Συναρτήσεων και των Προβλημάτων του Δευτέρου Βαθμού στην Α΄ και Β΄ Λυκείου. Ανασκόπηση 1990.

Τ. Πατρώνης; Ο. Γιωτοπούλου; Σ. Κολυβάς; Μ. Παλαιολόγος; Σ. Δαμάσκος; Ν. Λιναρδάτος; Τ. Μπακάλης

Ευκλείδης Γ (1991)

 • Issue: 28, page 35-74

How to cite

top

Τ. Πατρώνης, et al. "Πειραματική Διδασκαλία των Συναρτήσεων και των Προβλημάτων του Δευτέρου Βαθμού στην Α΄ και Β΄ Λυκείου. Ανασκόπηση 1990.." Ευκλείδης Γ (1991): 35-74. <http://eudml.org/doc/237625>.

@article{Τ1991,
author = {Τ. Πατρώνης, Ο. Γιωτοπούλου, Σ. Κολυβάς, Μ. Παλαιολόγος, Σ. Δαμάσκος, Ν. Λιναρδάτος, Τ. Μπακάλης},
journal = {Ευκλείδης Γ},
language = {gre},
number = {28},
pages = {35-74},
title = {Πειραματική Διδασκαλία των Συναρτήσεων και των Προβλημάτων του Δευτέρου Βαθμού στην Α΄ και Β΄ Λυκείου. Ανασκόπηση 1990.},
url = {http://eudml.org/doc/237625},
year = {1991},
}

TY - JOUR
AU - Τ. Πατρώνης
AU - Ο. Γιωτοπούλου
AU - Σ. Κολυβάς
AU - Μ. Παλαιολόγος
AU - Σ. Δαμάσκος
AU - Ν. Λιναρδάτος
AU - Τ. Μπακάλης
TI - Πειραματική Διδασκαλία των Συναρτήσεων και των Προβλημάτων του Δευτέρου Βαθμού στην Α΄ και Β΄ Λυκείου. Ανασκόπηση 1990.
JO - Ευκλείδης Γ
PY - 1991
IS - 28
SP - 35
EP - 74
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237625
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.