Διάσταση: Η δυναμική εξέλιξη μιας έννοιας προϋπόθεση μιας διδακτικής πρότασης

Ευγενία Κολέζα; Θεόδωρος Βίτσας; Κων/νος Σκορδούλης

Μαθηματική Επιθεώρηση (1996)

 • Issue: 46, page 75-91

How to cite

top

Ευγενία Κολέζα, Θεόδωρος Βίτσας, and Κων/νος Σκορδούλης. "Διάσταση: Η δυναμική εξέλιξη μιας έννοιας προϋπόθεση μιας διδακτικής πρότασης." Μαθηματική Επιθεώρηση (1996): 75-91. <http://eudml.org/doc/237644>.

@article{ΕυγενίαΚολέζα1996,
author = {Ευγενία Κολέζα, Θεόδωρος Βίτσας, Κων/νος Σκορδούλης},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {46},
pages = {75-91},
title = {Διάσταση: Η δυναμική εξέλιξη μιας έννοιας προϋπόθεση μιας διδακτικής πρότασης},
url = {http://eudml.org/doc/237644},
year = {1996},
}

TY - JOUR
AU - Ευγενία Κολέζα
AU - Θεόδωρος Βίτσας
AU - Κων/νος Σκορδούλης
TI - Διάσταση: Η δυναμική εξέλιξη μιας έννοιας προϋπόθεση μιας διδακτικής πρότασης
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 1996
IS - 46
SP - 75
EP - 91
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237644
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.