Το Πυθαγόρειο Θεώρημα σε Καμπύλο Χωροχρόνο

Ε. Χαλιάσος

Μαθηματική Επιθεώρηση (2003)

 • Issue: 59, page 107-112

How to cite

top

Ε. Χαλιάσος. "Το Πυθαγόρειο Θεώρημα σε Καμπύλο Χωροχρόνο." Μαθηματική Επιθεώρηση (2003): 107-112. <http://eudml.org/doc/237654>.

@article{Ε2003,
author = {Ε. Χαλιάσος},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {59},
pages = {107-112},
title = {Το Πυθαγόρειο Θεώρημα σε Καμπύλο Χωροχρόνο},
url = {http://eudml.org/doc/237654},
year = {2003},
}

TY - JOUR
AU - Ε. Χαλιάσος
TI - Το Πυθαγόρειο Θεώρημα σε Καμπύλο Χωροχρόνο
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 2003
IS - 59
SP - 107
EP - 112
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237654
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.