Πολυωνυμικές εξισώσεις και θεωρία του Galois

Θεόδωρος Εξαρχάκος

Μαθηματική Επιθεώρηση (1980)

 • Issue: 20, page 3-38

How to cite

top

Θεόδωρος Εξαρχάκος. "Πολυωνυμικές εξισώσεις και θεωρία του Galois." Μαθηματική Επιθεώρηση (1980): 3-38. <http://eudml.org/doc/237660>.

@article{ΘεόδωροςΕξαρχάκος1980,
author = {Θεόδωρος Εξαρχάκος},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {20},
pages = {3-38},
title = {Πολυωνυμικές εξισώσεις και θεωρία του Galois},
url = {http://eudml.org/doc/237660},
year = {1980},
}

TY - JOUR
AU - Θεόδωρος Εξαρχάκος
TI - Πολυωνυμικές εξισώσεις και θεωρία του Galois
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 1980
IS - 20
SP - 3
EP - 38
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237660
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.