Γεωμετρία και Σίφνος

Δ. Παπαδημητρίου

Ευκλείδης Γ (1991)

 • Issue: 28, page 98-101

How to cite

top

Δ. Παπαδημητρίου. "Γεωμετρία και Σίφνος." Ευκλείδης Γ (1991): 98-101. <http://eudml.org/doc/237665>.

@article{Δ1991,
author = {Δ. Παπαδημητρίου},
journal = {Ευκλείδης Γ},
language = {gre},
number = {28},
pages = {98-101},
title = {Γεωμετρία και Σίφνος},
url = {http://eudml.org/doc/237665},
year = {1991},
}

TY - JOUR
AU - Δ. Παπαδημητρίου
TI - Γεωμετρία και Σίφνος
JO - Ευκλείδης Γ
PY - 1991
IS - 28
SP - 98
EP - 101
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237665
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.