Για τη Β΄Τάξη. Για τις Συναρτήσεις. Ομοιότητα.

Αναστάσιος Πατρώνης; Κασοκεράκη Μαρία; Ανδρέας Τριανταφύλλου; Θωμάς Πρίφτης; Χαλκού Βασιλική

Ευκλείδης Α (1977-1978)

 • Issue: 5, page 138-146

How to cite

top

Αναστάσιος Πατρώνης, et al. "Για τη Β΄Τάξη. Για τις Συναρτήσεις. Ομοιότητα.." Ευκλείδης Α (1977-1978): 138-146. <http://eudml.org/doc/237670>.

@article{ΑναστάσιοςΠατρώνης1977-1978,
author = {Αναστάσιος Πατρώνης, Κασοκεράκη Μαρία, Ανδρέας Τριανταφύλλου, Θωμάς Πρίφτης, Χαλκού Βασιλική},
journal = {Ευκλείδης Α},
language = {gre},
number = {5},
pages = {138-146},
title = {Για τη Β΄Τάξη. Για τις Συναρτήσεις. Ομοιότητα.},
url = {http://eudml.org/doc/237670},
year = {1977-1978},
}

TY - JOUR
AU - Αναστάσιος Πατρώνης
AU - Κασοκεράκη Μαρία
AU - Ανδρέας Τριανταφύλλου
AU - Θωμάς Πρίφτης
AU - Χαλκού Βασιλική
TI - Για τη Β΄Τάξη. Για τις Συναρτήσεις. Ομοιότητα.
JO - Ευκλείδης Α
PY - 1977-1978
IS - 5
SP - 138
EP - 146
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237670
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.