Ομοπαράλληλη Αναλυτική Γεωμετρία

Π. Ρόκος

Μαθηματική Επιθεώρηση (1980)

 • Issue: 17, page 3-32

How to cite

top

Π. Ρόκος. "Ομοπαράλληλη Αναλυτική Γεωμετρία." Μαθηματική Επιθεώρηση (1980): 3-32. <http://eudml.org/doc/237679>.

@article{Π1980,
author = {Π. Ρόκος},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {17},
pages = {3-32},
title = {Ομοπαράλληλη Αναλυτική Γεωμετρία},
url = {http://eudml.org/doc/237679},
year = {1980},
}

TY - JOUR
AU - Π. Ρόκος
TI - Ομοπαράλληλη Αναλυτική Γεωμετρία
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 1980
IS - 17
SP - 3
EP - 32
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237679
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.