Δημιουργία νέων μέσων: η ανάπτυξη ενός λογισμικού για τις ανάγκες μιας έρευνας

Μαριάννα Τζεκάκη

Ευκλείδης Γ (1992)

 • Issue: 33-34-35, page 71-80

How to cite

top

Μαριάννα Τζεκάκη. "Δημιουργία νέων μέσων: η ανάπτυξη ενός λογισμικού για τις ανάγκες μιας έρευνας." Ευκλείδης Γ (1992): 71-80. <http://eudml.org/doc/237684>.

@article{ΜαριάνναΤζεκάκη1992,
author = {Μαριάννα Τζεκάκη},
journal = {Ευκλείδης Γ},
language = {gre},
number = {33-34-35},
pages = {71-80},
title = {Δημιουργία νέων μέσων: η ανάπτυξη ενός λογισμικού για τις ανάγκες μιας έρευνας},
url = {http://eudml.org/doc/237684},
year = {1992},
}

TY - JOUR
AU - Μαριάννα Τζεκάκη
TI - Δημιουργία νέων μέσων: η ανάπτυξη ενός λογισμικού για τις ανάγκες μιας έρευνας
JO - Ευκλείδης Γ
PY - 1992
IS - 33-34-35
SP - 71
EP - 80
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237684
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.