Εξωτερικοί Αυτομορφισμοί

Θεόδωρος Γ.Εξαρχάκος

Μαθηματική Επιθεώρηση (1979)

 • Issue: 13, page 124-135

How to cite

top

Θεόδωρος Γ.Εξαρχάκος. "Εξωτερικοί Αυτομορφισμοί." Μαθηματική Επιθεώρηση (1979): 124-135. <http://eudml.org/doc/237689>.

@article{ΘεόδωροςΓ1979,
author = {Θεόδωρος Γ.Εξαρχάκος},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {13},
pages = {124-135},
title = {Εξωτερικοί Αυτομορφισμοί},
url = {http://eudml.org/doc/237689},
year = {1979},
}

TY - JOUR
AU - Θεόδωρος Γ.Εξαρχάκος
TI - Εξωτερικοί Αυτομορφισμοί
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 1979
IS - 13
SP - 124
EP - 135
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237689
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.