Η Μαθηματική Παιδεία του Δασκάλου και τα μη Στοιχειώδη Μαθηματικά: Η Περίπτωση της Δοκιμής για την Ορθότητα του Πολλαπλασίου.

Κωνσταντίνος Τζανάκης

Ευκλείδης Γ (1990)

 • Issue: 26, page 55-59

How to cite

top

Κωνσταντίνος Τζανάκης. "Η Μαθηματική Παιδεία του Δασκάλου και τα μη Στοιχειώδη Μαθηματικά: Η Περίπτωση της Δοκιμής για την Ορθότητα του Πολλαπλασίου.." Ευκλείδης Γ (1990): 55-59. <http://eudml.org/doc/237692>.

@article{ΚωνσταντίνοςΤζανάκης1990,
author = {Κωνσταντίνος Τζανάκης},
journal = {Ευκλείδης Γ},
language = {gre},
number = {26},
pages = {55-59},
title = {Η Μαθηματική Παιδεία του Δασκάλου και τα μη Στοιχειώδη Μαθηματικά: Η Περίπτωση της Δοκιμής για την Ορθότητα του Πολλαπλασίου.},
url = {http://eudml.org/doc/237692},
year = {1990},
}

TY - JOUR
AU - Κωνσταντίνος Τζανάκης
TI - Η Μαθηματική Παιδεία του Δασκάλου και τα μη Στοιχειώδη Μαθηματικά: Η Περίπτωση της Δοκιμής για την Ορθότητα του Πολλαπλασίου.
JO - Ευκλείδης Γ
PY - 1990
IS - 26
SP - 55
EP - 59
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237692
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.